Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe

Lp.

Grupa taryfowa

Charakterystyka odbiorców

1.

A-1

Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni gazowej DUON Dystrybucja        Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 3, miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze instalacji odbiorczej.

2.

A-2

Odbiorcy ciepła z kotłowni gazowej DUON Dystrybucja  Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 3, zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w obiektach odbiorców.

3.

B

Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni gazowo-olejowej DUON Dystrybucja  Sp. z o.o. przy ul. Wł. Sikorskiego 27, bezpośrednio zasilającej zewnętrzne instalacje odbiorcze, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze instalacji odbiorczej.

4.

C-1

Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni gazowo-olejowej DUON Dystrybucja  Sp. z o.o. przy ul. Narciarskiej 53, miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze instalacji odbiorczej.

5.

C-2

Odbiorcy ciepła z kotłowni gazowo-olejowej DUON Dystrybucja Sp. z o.o. przy ul. Narciarskiej 53, zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w obiektach odbiorców.

6.

D

Odbiorcy ciepła z kotłowni węglowej przy ul. Słowiańskiej 1, bezpośrednio zasilającej zewnętrzne instalacje odbiorcze, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 6 rozporządzenia taryfowego. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w obiektach odbiorców

 

1.1.    Grupa taryfowa A-1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny

netto

brutto *

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/MW/rok

111 215,00

136 794,45

rata-zł/MW/m-c

9 267,92

11 399,54

2.

 

Cena ciepła

TARYFA DUON Dystrybucja
Sp. z o.o.

zł/GJ

74,81

92,02

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

24,91

30,64

4.

Opłata za obsługę odbiorców

zł/MW/rok

15 911,39

19 571,01

rata-zł/MW/m-c

1 325,95

1 630,92

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

1.2.    Grupa taryfowa A-2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/MW/rok

111 215,00

136 794,45

ata-zł/MW/m-c

9 267,92

11 399,54

2.

Cena ciepła

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/GJ

74,81

92,02

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

24,91

30,64

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

24 675,79

30 351,22


rata-zł/MW/m-c

 

2 056,32

2 529,27

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,78

13,26

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.


1.3.    Grupa taryfowa B

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny

netto

brutto *

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/MW

9362,08

11 515,36

2.

Stawka opłaty za ciepło TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/GJ

77,33

95,12

3.

Opłata za obsługę odbiorców

zł/MW/rok

15 911,39

19 571,01

rata-zł/MW/m-c

1 325,95

1 630,92

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

1.4.    Grupa taryfowa C-1 

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny

netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/MW/rok

112 345,00

138 184,35

rata-zł/MW/m-c

9 362,08

11 515,36

2.

Cena ciepła TARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

zł/GJ

77,33

95,12

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

25,49

31,35

4.

Oplata za obsługę odbiorców

zł/MW/rok

15 911,39

19 571,01

rata-zł/MW/m-c

1 325,95

1 630,92

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

1.5.    Grupa taryfowa C-2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/MW/rok

112 345,00

138 184,35

rata-zł/MW/m-c

9 362,08

11 515,36

2.

Cena ciepła

TARYFA DUON Dystrybucja 
Sp. z o.o.

zł/GJ

77,33

95,12

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

25,49

31,35

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

19 442,33

23 814,07

Rata-zł/MW/m-c

1 620,19

1 992,83

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,79

10,81

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

1.6.   Grupa taryfowa D

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat

netto

brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej

zł/m2

2,26

2,78

2.

Stawka opłaty sezonowej

zł/m2

9,06

11,14

*stawki opłaty brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Zasady obliczania opłat

1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego;

2. opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;

4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz stawki opłaty zmiennej dla danej grupy taryfowej;

6. miesięczna rata opłaty za obsługę odbiorców, pobierana przez przedsiębiorstwo obrotu ciepłem w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12 stawki opłaty za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej;

7. opłata miesięczna, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;

8. opłata sezonowa, pobierana przez 7 miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;

Zarządzenie nr 18 2018 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Nr XVII

Taryfa dla ciepła Nr XVII


Dziś jest

Środa, 17 Lipca 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF